Obchodné podmienky
Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na obchod.infovojna.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

1. Všeobecné ustanovenia
Predávajúcim je spoločnosť o.z. Info Vojna, (ďalej len „Predávajúci“). Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránke obchod.infovojna.sk Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2. Predmet objednávky
Predmetom objednávky je tovar uvedený na obchod.infovojna.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka. Podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou a odošle objednávku.

3. Vybavenie objednávky
Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 17:00 hod. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, krstného mena, telefónneho čísla, atď. Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný v deň objednávky alebo v nasledujúci pracovný deň. Ak tovar nie je na sklade, je vyexpedovaný v priebehu 5-10 pracovných dní.

4. Spôsob doručenia
Prostredníctvom Slovenskej pošty podľa platného cenníka Slovenskej pošty (zásielky nad 15kg podľa cenníka kuriérnej služby Slovenskej pošty) iba na území Slovenskej republiky. Tovar by mal byť doručený do 3 pracovných dní. Ako prvý deň sa počíta nasledujúci deň po doručení Vašej objednávky. Do zahraničia bude tak isto využitá Slovenská pošta.

5. Platobné podmienky
– platba na účet / platba PayPal
Tovar je zasielaný Slovenskou poštou až po zaplatení za tovar.

6. Zľavy
Veľkosť zľavy pre daný tovar je presne daný a vyznačený pri každom produkte, ktorého sa zľava týka.

7. STORNO objednávky
Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do 2 hodín po uskutočnení objednávky, a to formou: telefonicky na tel. č. 0919 280 472 alebo e-mailom na adresu: info@infovojna.sk alebo na objednavky@infovojna.sk.

8. Vrátenie tovaru
V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania týchto podmienok:
– Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady
a nebezpečenstvo Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.
– Ak ste už tovar prevzali, zašlite ho v zákonnej lehote späť na adresu o.z. Info Vojna, banská Belá 14, 966 15 Banská Belá. Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:
• tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
• tovar nesmie byť použitý,
• tovar musí byť nepoškodený,
• tovar musí byť kompletný,
• tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.
• Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.
• Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom prevzatí tovaru.

9. Záručná lehota
Všetok tovar, ktorý predávame, má na obale vyznačený dátum spotreby.

10. Reklamačný poriadok
Zákazník je pri preberaní zásielky povinný skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík zasielame v škatuli- dobre zabezpečený a prelepený)! Ak nastane nejaký iný problém s tovarom a chybu sme spôsobili my, ihneď nás prosím kontaktujte. o.z. INFO VOJNA nezodpovedá za škody spôsobené Slovenskou poštou. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený NEPREVEZMITE ZÁSIELKU OD SLOVENSKEJ POŠTY. Ak zákazník zistí, že tovar bol od nás dodaný v zlej kvalite (napr. pokazený – bolo by to treba predtým s nami skonzultovať telefonicky), má nárok na výmenu tovaru s podmienkou, že si zákazník musí znovu zaplatiť náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné). Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) označenie a popis závady zásielky,
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku.

11. Ochrana osobných údajov
Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na obchod.infovojna.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky (Slovenská pošta). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:

• všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
• zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
• neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.

12. Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.12.2013.